KNOWLEDGEเครื่องฉายภาพ 3 มิติ หรือ วิชวลไลเซอร์ (Visualizer)

         เครื่องฉายภาพ 3 มิติ หรือ วิชวลไลเซอร์ (Visualizer)  หรือ Document Camera นั้นเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียว ซึ่งทำหน้าที่จับภาพวัตถุ เอกสาร หนังสือ เพื่อถ่ายทอดสัญญาณภาพส่งต่อไปยัง จอมินิเตอร์หรือโปรเจคเตอร์ จึงเหมาะกับงานพรีเซนต์เตชั่น หรือ ครู-นักเรียนเพื่อใช้นำเสนอผลงาน โดยทำให้บรรยากาศของการนำเสนอมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

 


          โดยเฉพาะในยุค ICT หรือ ยุค 4.0 นี้ เครื่องฉายภาพ3มิติ หรือ วิชวลไลเซอร์ (Visualizer)   นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ประจำห้องเรียน หรือ ห้องสัมนาที่จำเป็นต้องมี ในบางครั้งการนำเสนอนี้ครูหรือผู้นำเสนอสามารถเอากระดาษมาเชียนอธิบายเพิ่มเติมนอกเหนือจากการที่นำเสนอผ่าน Power Point  หรือ แม้แต่งานวิทยาศาสตร์นำเสนอภาพสัตว์หรือแมลงที่มีชีวิตเป็นๆให้แก่นักเรียนได้ด้วย
          ในบางครั้งเครื่องฉายภาพ3 มิติ หรือ วิชวลไลเซอร์ (Visualizer)   นั้นถูกนำมาประยุกค์ใช้ในโหมดการสอนหรือการนำเสนอต่อไปนี้


  • ใช้จับภาพวัตถุจริง ขึ้นบนจอ ในบางครั้งการนำเสนอด้วยชุดโมเดลหรือแบบจำลอง นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจผู้ฟังหรือนักเรียน ทำให้ผู้ฟังสามารถจดจ่อต่อการบรรยายหรือนำเสนอรอดูว่าผู้บบรรยายจะนำเสนอส่วนใดของแบบจำลองนั้น ดังนั้นเจ้าเครื่องฉายภาพ 3 มิติ หรือ วิชวลไลเซอร์ (Visualizer)   นี้ถือเป็นหัวใจของการนำเสนอชนิดนี้

  • ในบางครั้งการสอนศิลปะ หรือ การสอนเขียนภาษาจีน นั้นผู้สอนต้องการแสดงทักษะการเขียนจิตมากรรมต่างๆเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความออ่นช้อย ของศิลปเหล่านั้น เครื่องฉายภาพ 3 มิติ หรือ วิชวลไลเซอร์ (Visualizer)   เหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการถ่ายทอดการนำเสนอเหล่านั้นออกมาได้

  • การให้นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมสัมนาออกมาแสดงความคิดเห็น ออกทางการเขียน หรือแม้การประกวดวาดรูป นั้นถ้าได้ถ่ายทอดสดทุกลายเส้นของการเขียน นั้นจะทำให้ห้องเรียนนั้นมีชีวิต ชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

  • เพื่อให้เกิดการโต้ตอบระหว่างครูกับนักเรียนโดยนักเรียนสามารถออกมาเขียนตามที่ครูสั่งหรือแม้แต่การแสดงความเห็นให้เพื่อนร่วมชั้นก็ตาม
         จะเห็นว่าเครื่องฉายภาพ 3 มิติหรือ วิชวลไลเซอร์ (Visualizer)  หรือ อีกนัยนึงก็คือ Document camera นั้นมีความจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ในห้องสำหรับยุค 4.0 นี้แล้ว