NEWS/ACTIVITIESVERTEX Air Conditioner

15/11/2019
เครื่องปรับอากาศ VERTEX เป็นสินค้าในกลุ่มของ บริษัท เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตจาดโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO, ได้รับมาตรฐาน มอก. 2134-2553 1155-2557, ได้มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จากไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ มีศูนย์บริการที่ได้รับ การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากหน่ายงานของภาครัฐ ในประเทศไทย และมีสเปคที่สามารถเข้างานของจัดซื้จัดจ้างของภาครัฐได้
ดังตัวอย่างผลงานที่ได้ติดตั้งในหน่วยงานของทางภาครัฐ