การรับประกันสินค้า
หน้าแรก > การรับประกันสินค้า
ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ VERTEX

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

  1. การรับประกันเริ่มมีผลใช้ตั่งแต่วันที่ซื้อสินค้าหรือวันที่ส่งมอบ
  2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุต่างๆหรือการใช้การอย่างผิดวิธี
  3. สินค้ารับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงชิ้นส่วนที่ที่เป็นแก้ว เลนส์ทุกชนิด แผนกระจก กระจกเงา หลอดไฟ หลอดฉายภาพ และหลอดกล้องถ่ายภาพ
  4. หากผู้ซื้อนำสินค้าไปซ่อมกับศูนย์บริการอื่นที่มิใช่ศูนย์บริการของทางบริษัทฯการรับประกันนี้ถือเป็นอันสิ้นสุดทันที
  5. ทุกครั้งที่นำสินค้าเข้ารับบริการต้องนำบัตรประกันไปแสดงด้วย

สินค้า : เครื่องฉายภาพ ( Multimedia Projector )
ระยะเวลาประกัน : ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดไฟ 6 เดือน หรือ 1,500 ชั่วโมง แล้วแต่อย่างสิ่งไหนจะถึงก่อน
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
 1. รับประกันสินค้า อะไหล่และค่าแรง 2 ปี หลอดฉายแสง 6 เดือน หรือ 1,500 ชม. ตามระยะเวลาที่ถึงก่อน
 2. บริษัทฯ จะรับผิดชอบซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของโรงงาน หรือจากการใช้งานในสภาพปกติ
 3. กรณีดังต่อไปนี้จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของประกัน
   3.1 อุปกรณ์เสริมและรีโมทคอนโทรล
   3.2 เลนส์และอุปกรณ์ของเลนส์ ซึ่งเสียจากการขาดการบำรุงรักษา
   3.3 การใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน การดัดแปลงสภาพ หรือถูกซ่อมโดยช่างที่ขาดความชำนาญ
   3.4 การเสียซึ่งเกิดจากการเคลื่อนย้าย ขนส่ง อุบัติเหตุ สารเคมี แก๊ส หรือโดยความเลินเล่อของผู้ใช้เอง
   3.5 การเสียที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฟ้าผ่า หรือไฟไหม้
   3.6 การเสียซึ่งเกิดจากสัตว์ หรือแมลงทำลาย เช่น หนู มด แมลงต่างๆ
   3.7 ตัวเครื่อง หรือ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุด หรือสึกหรอ เนื่องจากการใช้งาน เช่น ลูกบิด ปุ่ม สวิทช์ต่างๆ
   3.8 อุปกรณ์ภายใน เช่น สายเคเบิล คอนเนคเตอร์ แผ่นกระจกกรองแสง
   3.9 กรณีไม่มีบัตรรับประกัน หรือบัตรรับประกันชำรุด มีการแก้ไข
 4.กรณีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ถือว่าไม่อยู่ในข่ายการรับประกัน
 5. การรับประกันเริ่มตั่งแต่วันซื้อถึงวันที่ครบประกัน ตามที่ระบุไว้ในบัตรประกัน
 6. ตัวอุปกรณ์จะทำการติดสติกเกอร์รับประกันให้ทุกชิ้น สติ๊กเกอร์รับประกันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ห้ามขูดลอก ทำลาย หรือทำให้ชำรุดเสียหาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือ ส่วนหนึ่งส่วนใด มิฉะนั้น การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันที


สินค้า : เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ( Visualizer )
ระยะเวลาประกัน : 1 ปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
 1. บัตรรับประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า หรือวันที่ส่งมอบสินค้า
 2. การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุต่างๆ หรือการใช้งานอย่างผิดวิธี
 3. สินค้ารับประกัน 1 ปี การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงชิ้นส่วน ที่เป็นแก้วเลนส์ทุกชนิด แผ่นกระจก กระจกเงา หลอดไฟ หลอดฉายภาพ และหลอดกล้องฉายภาพ
 4. หากสินค้ามีปัญหากรุณาติดต่อกับบริษัทฯโดยตรง หากผู้ซื้อนำสินค้าไปซ่อมกับศูนย์บริการอื่นที่มิใช่ของบริษัทฯ การประกันถือเป็นอันสิ้นสุดทันที
 5. กรุณาตรวจสอบสภาพสินค้าให้เรียบร้อยในวันที่ส่งมอบสินค้า ถ้าสินค้ามีปัญหากรุณาแจ้งให้บริษัทฯทราบทันทีในวันที่ส่งมอบ
 6. ทุกครั้งที่นำสินค้าไปซ่อมที่ศูนย์ซ่อมของบริษัทฯ กรุณานำบัตรประกันนี้ไปแสดงด้วย
 7. กรณีสินค้าต้องส่งซ่อมและทางบริษัทฯ จำเป็นต้องมารับสินค้าจากผู้ซื้อไปซ่อมที่ศูนยซ่อมของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องคิดค่าขนส่งทั้งไปและกลับ แต่ถ้าในกรณีที่ผู้ซื้อนำสินค้าไปที่ศูนย์ซ่อมของบริษัทฯเอง บริษัทฯจะนำสินค้าส่งคืนให้ท่านโดยไม่คิดค่าขนส่ง
 8. กรุณาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการรับประกันของบริษัทฯ หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขในการรับประกันของบริษัทฯ หากไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า


สินค้า : จอรับภาพ ( Projection Screen )
ระยะเวลาประกัน : 1 ปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม : - ไม่รวมถึงเนื้อผ้า ฉีกขาด ยับ


สินค้า : เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ ( Overhead Projector )
ระยะเวลาประกัน : 1 ปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม : - ไม่รวมถึงหลอดไฟ, กระจก, เลนส์ก้นหอย


สินค้า : เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ( Video Visualizer )
ระยะเวลาประกัน : 1 ปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม : - ไม่รวมถึงหลอดไฟ


สินค้า : รีโมทไร้สายสำหรับจอรับภาพ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ( Wireless Remote Control )
ระยะเวลาประกัน : 1 ปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม : -


สินค้า : ขาตั้งกล้อง ( Camera Tripod )
ระยะเวลาประกัน : 1 ปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม : - ไม่รวมถึงการแตกหักเนื่องจากการกระแทกหรือล้ม
- ไม่รวมถึงการสูญหายของ Quick Release Plate


สินค้า: เลนส์ และ ฟิวเตอร์ สำหรับกล้องถ่ายภาพ ( Lens and Filter )
ระยะเวลาประกัน : ไม่มีการรับประกัน
เงื่อนไขเพิ่มเติม : -


สินค้า : อุปกรณ์เสริมสำหรับการถ่ายภาพอื่น ( Other Photographic Accessories )
ระยะเวลาประกัน : 1 ปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม : -ยอมรับเงื่อนไขทุกอย่าง